Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.motodepot.nl/wp-content/plugins/wpai-woocommerce-add-on/classes/config.php on line 44
Algemene voorwaarden - Motodepot.nl

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Motodepot.nl gedane aanbiedingen en overeenkomsten tussen de partners van Motodepot.nl aangaande de webshopvergelijker.
 2. Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen Motodepot.nl en de wederpartij.
 3. De Webshop die voldoet aan de eisen van Motodepot.nl kan een overeenkomst aanvragen op motodepot.nl/registeren. Na registratie zal een contract worden opgemaakt. De samenwerking zal plaatsvinden vanaf het moment dat het samenwerkingscontract ondertekend ontvangen is door Motodepot.nl.
 4. Motodepot.nl behoudt zich het recht een aanvraag van een overeenkomst te weigeren.
 5. De aangesloten webshop dient zich te allen tijde aan de Nederlandse en Europese wetgeving te houden.
 6. Alle op de website van Motodepot.nl verschafte informatie mag gebruikt en afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik, onder voorwaarde dat de bron duidelijk vermeld wordt.
 7. Na het verlopen van de samenwerkingsovereenkomst wordt het contract stilzwijgend verlengd in een contract voor onbepaalde tijd.
 8. Motodepot.nl hanteert een opzegtermijn van 30 dagen.

2. Aangesloten partners

 1. De webshop dient minimaal één jaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
 2. De webshop voldoet aan de voorwaarden van de wet Koop op Afstand.
 3. De webshop dient te allen tijde goed bereikbaar te zijn.
 4. De webshop dient een e-mailadres en telefoonnummer op haar webshop te vermelden.
 5. Indien de webshop door omstandigheden langer dan zeven dagen wordt gesloten, dient dit duidelijk voor het bestelproces te worden vermeld aan de consument.
 6. De webshop dient zo duidelijk en volledig mogelijk te zijn.
 7. De webshop heeft duidelijke algemene voorwaarden die te vinden zijn op de website.
 8. Wijzigingen die op de webshop worden doorgevoerd met betrekking tot relevante informatie voor de productfeed en de consument, dienen binnen drie werkdagen te worden vermeld aan Motodepot.nl
 9. Het is niet toegestaan om als webshop of door medewerkers van de webshop reviews te plaatsen waarmee de score van het product, de webshop of een concurrent beïnvloed kunnen worden.

3. Productfeed

 1. De aangesloten webshop dient zorg te dragen voor een online, door middel van een link, bereikbare productfeed die voldoet aan de eisen van Motodepot.nl.
 2. Alle producten in de productfeed dienen op de website van de webshop te staan en dienen te kunnen worden besteld.
 3. Het is alleen toegestaan nieuwe, ongeopende producten aan te bieden in de productfeed.
 4. De prijzen in de productfeed dienen gelijk te zijn aan de prijzen op de website van de webshop.
 5. Indien de levertijd van een uitverkocht product langer dan dertig dagen bedraagt, dan dient dit product uit de productfeed te worden verwijderd.

4. Aansprakelijkheid

 1. Motodepot.nl is niet aansprakelijk voor het ontbreken van producten en prijzen.
 2. Motodepot.nl is niet aansprakelijk voor het vermelden van foutieve prijzen.
 3. Motodepot.nl is niet aansprakelijk voor het vermelden van foutieve informatie in de productomschrijving en/of de technische specificaties.
 4. Motodepot.nl is niet aansprakelijk voor een aankoop bij een bij Motodepot.nl aangesloten webshop.

5. Vergoeding en betaling

 1. De vergoedingen die de webshop aan Motodepot.nl is verschuldigd worden maandelijks gefactureerd. Alle tarieven zijn in euro.
 2. Motodepot.nl is te allen tijde gerechtigd de tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk dertig dagen voordat zij van kracht zijn bekend gemaakt. Indien de webshop niet akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, dient de webshop dit schriftelijk te vermelden aan Motodepot.nl
 3. De eenmalige aansluitingskosten wordt voor plaatsing in de webshopvergelijker in rekening gebracht. De kosten per klik worden maandelijks gefactureerd bijgesloten met een overzicht van de kliks.
 4. Indien de webshop van mening is dat de factuur onjuist is, dient de webshop binnen tien werkdagen schriftelijk aan te geven op welke punten en waarom hij het oneens is met de gestuurde factuur. Na het verstrijken van deze tien dagen is het niet meer mogelijk om bezwaar te maken tegen de factuur.
 5. Betaling van de door de webshop verschuldigde bedragen zal door middel van automatische incasso plaatsvinden tenzij anders is overeengekomen.
 6. Anders overeengekomen betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 7. Voor de administratie van de anders overeengekomen betalingen wordt €6,95 administratiekosten in rekening gebracht.
 8. Tenzij anders is overeengekomen zal de webshop voor de betaling een machtiging tot automatische incasso afgeven en is zij verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken.
 9. Indien de webshop niet binnen de betalingstermijn aan de betalingsverplichting heeft voldaan wordt €25 extra administratiekosten in rekening gebracht.
 10. Indien de webshop niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, behoudt Motodepot.nl zich het recht om deze webshop uit de webshopvergelijker te verwijderen.

6. Remedies

 1. In geval van een redelijk vermoeden of schending van de algemene voorwaarden van Motodepot.nl, heeft Motodepot.nl het recht om onmiddellijk sancties op te leggen.
 2. Indien Motodepot.nl van mening is dat een verrichte handelswijze een eerlijk vergelijk in de weg staat, ongeacht of dit expliciet in deze voorwaarden staat, heeft Motodepot.nl het recht om onmiddellijk sancties op te leggen.
 3. In geval van een redelijk vermoeden of schending van de algemene voorwaarden van Motodepot.nl geeft Motodepot.nl de desbetreffende webshop eenmalig de kans om binnen een door Motodepot.nl bepaalde termijn aan de gestelde eisen te voldoen.
 4. Afhankelijk van de ernst en het soort overtreding kan Motodepot.nl de volgende sancties opleggen:
  • Het tijdelijk of permanent verwijderen van één of meerdere producten in de Motodepot.nl webshopvergelijker.
  • Het niet meer tonen van de webshop informatie in de Motodepot.nl webshop vergelijker.
  • Het tijdelijk niet tonen van het assortiment van de webshop in de Motodepot.nl webshopvergelijker.
  • Het gehele assortiment van de webshop verwijderen van de Motodepot.nl webshopvergelijker.
Motodepot